Menu

Baile/Home

Gaelscoil na Cruaiche - Nuachtlitir

5ú Deireadh  Fómhair 2015

A thuismitheoirí dhil,

 

Bail ó Dhia oraibh.

Dátaí le meabhrú daoibh/Keep the date

•  Ranganna Veidhlín/ Violin lessons with Pat Early –gach Máirt/every Tuesday

•  Ranganna Dordveidhil/ Cello lessons with Pat Early- gach Máirt@ 8.30in 

•  Ranganna Rince Gaelach/ Extracurricular Irish dancing  gach Déardaoin/every Thurs 1.40pm

•  Ranganna Fraincise/French lessons le Darina Ukich- -Rang 1-6 

•  Ranganna Ceoil/ Music Lessons-Des Cafferkey –Rang 1-6 (During school day)

•  An Club Gleacaíochta/ Lunchtime Athletics club-gach Céadaoin(Rang 3-6)

•  Ranganna Drámaíochta/ Drama Classes with Fiona Keane. Fón: (087)7634339

•  Ranganna Ríomhaireachta curtha ar ceal: Computer Classes postponed

•  Traenáil Peil Gaelach/ Gaelic Training –Rang 1-3 le Damien Loftus-gach Aoine

•  Traenáil Peil Gaelach/ Gaelic Training- Rang 4-6 Le Padraig Breathnach- gach Céadaoin

•  Ranganna Bosca ceoil/ Accordion lessons with Múinteoir Liam. Fón.28121(an oifig)  

•  Popstars- The Musical –Rang 3/4/5/6 –an Aoine 9/10/15

•  Seachtain Mata/ Math week  -12/10/15 – 18/10/15

•  Seachtain Bia Sláintiúla: Healthy Eating Week – 19/10/15-23/10/15

•  Dioscó na Samhna; Halloween Disco;--------23/10/2015

•  Briseadh Lár téarma/ Mid-term break – 23/10/15

•  Ard-léitheoir na Ranga- Top Class Reader-----2/12/15-----18/12/15

•  Ranganna Gaeilge-Irish classes-gach Luan ag a 7.00in

 

1. Gaeilgeoirí na Seachtaine

Is mian liom comhghairdeachas a ghabháil leis na daltaí a bhuaigh Gaeilgeoirí na Seachtaine inniu:

Congratulations to all those who won Gaeilgeoirí na Seachtaine this morning. The following pupils

won the award:

Naíonáin Bheaga: Adam Ó Briain / Gracie Meabh Ní Mhearáin

Naíonáin Mhóra: Pete Mac Sheoinín/ Aoibheann Ní Bhriain

Rang 1: Somhairle Ó Mearáin / Lilí Nic Riabhaigh

Rang 2 : Jack Ó Máille / Mia Ní Nia

Rang 3: Eoghan Mac an tSaoir

Rang 4: Oscar van Rens  

Rang 5: Ciarán Ó Tnúthail

Rang 6: Oisín Ó Garmaile 

2. An Seomra is Slachtmhara: The Tidiest Room

Comhghairdeachas  do  Rang 4 a bhuaigh an chomórtas seo maidin inniu.

I would like to congratulate the 4th

 Class  pupils who were awarded the Tidiest Room Award  today. 

 

3.Ceol dráma “Popstars” -the Musical

Beidh páistí Rang 3 /4/5/6 ag freastal ar an gceoldráma “Popstars” i Scoil an Chroí Naofa, ar an

Aoine, an 9ú Deireadh Fómhair 2015. Cosnóidh an dráma seo €3.00 agus iarraim oraibh an t-airgead

a sheoladh isteach amárach. The pupils in Rang 3/4/5/6 are to attend “Popstars” the Musical in the

Sacred Heart School on Friday, the 9th October 2015.  The cost involved is €3.00 per child and you

are asked to forward the money to the school tomorrow.

4.Rásaí tras –tíre/ Cross country races- 

Comhghairdeachas leis na daltaí a ghlac páirt sna rásaí tras-tíre i mBéal  an Átha  an Déardaoin seo

caite. Tháinig Shane Ó Máille sa chéad áit agus tháinig Clár Ní Chonbhuí  agus Roisín Ní Bhriain sa

dara háit in a rás freisin. Tháinig foireann sinsearacha na mbuachaillí  sa tríú áit chomh maith. Beidh

siad ag rith  i gcomórtas Chúige Chonnacht  ar an Satharn, an 17ú Deireadh Fómhair ag a 1.00in.

Congratulations to all those who took part in the Mayo National Schools cross-country

Championships last Thursday. Shane Ó Máille came first in his competition , while Clár Ní Chonbhuí

and Roisín Ní Bhriain came second in their respective competitions.  Our senior boys team  also

came in third position taking home  the bronze. They will now represent Mayo in the Connaught

National School Championships in Leitrim  on Saturday, the 17th October @ 1.00pm. Go n-éirí go

geal libh ar fad!

5. Obair bhaile: Homework

Ba chóir deá-nósanna staidéir a chothú ag an bpointe seo. Ba chóir an teilifís/raidió a mhúchadh

nuair a bhíonn an obair bhaile á dhéanamh. Níor chóir síniú a chur leis an obair bhaile go dtí go

mbíonn sí seiceáilte.

A certain period should be set aside each day for homework. Good study habits should be cultivated

at this stage. Television/Radio should be switched off during homework time. All homework should

be checked, only then should it be signed.

6. Ranganna Gaeilge: Irish Classes

 Beidh Múinteoir Máire Ní Fhaoláin ag cur tús le na ranganna Gaeilge anocht, an 5ú Deireadh

Fómhair ag a 7.00in. Má tá spéis agat na ranganna seo a dhéanamh, iarraim oraibh d’ainm a

thabhairt don rúnaí ar an bpointe. Irish classes for parents with Múinteoir Máire Ni Fhaoláin will

commence this evening, the 5th

 October @ 7.00pm. If you wish to avail of these classes please leave

your name with the secretary .

7. Polasaí Ríomhaireachta/Polasaí Gar-Chabhair: Computer Policy/ First Aid Policy Naíonáin

Bheaga

Iarraim ar thuismitheoirí na bpáistí nua a chinntiú go síneofar an foirm ceadaithe maidir le úsáid na

ríomhairí sa scoil agus an foirm ceadaithe i dtaobh an polasaí gar-chabhair agus iad a sheoladh ar ais

ag an scoil láithreach. The parents of the Junior Infants/new families  are asked to ensure that the

forms regarding the Acceptable Use of computers in our school and the First Aid Consent forms are

signed and returned to the school as soon as possible. 

8. Ceol-léamh: Music Literacy/ Ranganna Veidhlín – Classical Violin Lessons

Iarraim oraibh a chinntiú go bhfuil veidhlín/cello ag na daltaí i Rang Naí Mhóra - Rang 5 gach Máirt

mar go mbeidh Pat Early linn gach Máirt chun na veidhlín/ ceol léamh a mhúineadh do na daltaí.

Please ensure that the children in Naíonáin Mhóra -Rang 5  bring their cellos/violins to school each

Tuesday morning as Pat Early has recommenced his music literacy/violin instruction classes.

9.Bailiúcháin Éadaí ar son na Dídeanaí; Clothes collection in aid of the refugee crisis 

Mar scoil, teastaíonn uainn cabhair a chur ar fáil do na dídeanaí atá i mbaol i láthair na huaire. In

ionad  “Cash for clobber” a dhéanamh i mbliana, cinneadh gur cheart bailiúcháin éadaí a dhéanamh

ar son na dídeanaí seo. Iarraim oraibh aon éadaí nach bhfuil ag teastáil a chur i málaí agus iad a

thabhairt suas go dtí Corrib Oil ar Bhóthair Chaisleán an Bharraigh. Tá Corrib Oil ag eagrú an

bailiúcháin seo agus teastaíonn uainn mar scoil tacú leo. As a school, we want  to support the refugee crisis which is on-going in Europe. This year we have decided to cancel our “Cash for

Clobber” appeal and support a clothes collection in aid of the refugees which is being organised by

our local Corrib Oil. Parents are kindly requested to bring any unwanted warm clothes and

blankets to our local Corrib oil over the next few weeks. Míle buíochas libh ar fad.

10. Síntiús Airgead; Voluntary Contribution

Gabhaimid buíochas libh as ucht bhur bhflaithiúlacht leis an síntiús airgid.  Iarraim oraibh an t-

airgead seo a íoc roimh dheireadh mí na Nollaig.

I take this opportunity to thank you for your generosity in sending in the Voluntary Contribution.  We

would appreciate if this fee is paid before the end of December.

11. Airgead Rince: Dancing Money

Dóibh siúd nach bhfuil an t-airgead rince íoctha acu fós, iarraim oraibh an t-airgead a sheoladh

isteach go luath. Please ensure that the dancing money is paid as soon as possible. Go raibh maith

agaibh.

12. Lá Sásta: Westport Walks Wednesday

Meabhraíonn Coiste Glas  do pháistí, tuismitheoirí agus múinteoirí iarracht a dhéanamh chun teacht

ar scoil ar bhealach glas gach Céadaoin, nuair is féidir. Our Green School Committee would like to

remind pupils, parents and teachers to endeavour to travel to school in a sustainable manner i.e.

walk, cycle, car-pool or bus every Wednesday, when possible. Go raibh míle maith agaibh.

13. Tinreamh: Attendance.

Is mian liom a mheabhrú daoibh go mbeidh an foireann teagaisc ag súil le nóta scríofa nuair atá

páiste déanach ag teacht ar scoil nó nuair atá dalta as láthair.       

I would like to remind you that it is very important to send a note to the teachers should your child

be late coming to school in the morning or if they are absent. 

14. Bord Bainistíochta Nua/Toghchán ionadaithe na dtuismitheoirí: New Board of

Management/Election of Parent's Representatives.

Beidh sé seo ag teacht aníos go luath. This election will be organised shortly

15. Na Veidhlín; The Violins:

Dóibh siúd go bhfuil veidhlín acu sa mbaile, iarraim oraibh a chinntiú go bhfuil an cíos  íoctha orthu

go luath. For those who have acquired violins through the music programme, please ensure that the

fees for the rental of these instruments are paid this week.

16.Grúpa Garraíodóireacht: The Gardening Group

Tá an Grúpa Garraíodóireachta ag teacht le chéile amárach @ 9.30 chun plean oibre a chur le chéile. 

Tá míle fáilte roimh chách.  Our Gardening Committee will meet  tomorrow morning  @ 9.30am to

devise an action plan for our school garden. New members are encouraged to attend and  are very

welcome, no experience required!             

17. Briseadh Lár- Téarma: Mid-Term Break

Beidh an scoil ag dúnadh don mbriseadh lár-téarma ar an Aoine 23ú Deireadh Fómhair, agus ag ath-

oscailt ar an Luan, 2ú Samhain ar a 9.00 r.n. The school will finish for the Mid-Term Break on Friday,

the 23th

 October at 2.40p.m. and return at 9.00a.m. on Monday, the 02th

 November.

18. Seachtain Bia Sláintiúla: Healthy Eating Week

Mar chuid den pholasaí bia sláintiúla, beidh an” seachtain bia sláintiúil” ar siúl arís sa scoil i mbliana

idir an 19ú - 23ú Deireadh Fómhair.

As part of our Healthy Eating Policy, our healthy eating week will take place between the 

19th – 23th

 October.

19.  Ceardlann Ealaíne: Art workshop

Glacaim an deis seo chun mo bhuíochas a ghabháil le Breda Burns, Múinteoir Ariel Killick agus Coiste

Féile Chathair na Mart as ucht an ceardlann ealaíne a rith do dhaltaí na hardranganna ar an Aoine

seo caite. I avail of this opportunity to thank the artists Breda Burns, Ariel Killick and Westport Arts festival for facilitating the art workshop for our senior pupils  in our school last Friday. Míle buíochas

leo.

20. Clár na bhfiontraí Óga/The Junior Entrepreneur Programme 

Mar is eol daoibh, bhuaigh Gaelscoil na Cruaiche gradam ag an “Spirit of Entrepreneurship” an

Mháirt seo caite. Tá Gaelscoil na Cruaiche roghnaithe anois chun labhairt faoin gclár seo ag oíche

eolais san Ionad Oideachas i gCaisleán an Bharraigh ar an 21ú Deireadh Fómhair. As you are aware ,

Gaelscoil na Cruaiche was chosen as “Best school entry” at the “Spirit of Entrepreneurship” event in

the GMIT last Tuesday evening. The Gaelscoil has now been chosen to promote the “Junior

Entrepreneur Programme” at an information evening for all Mayo schools in the Mayo Education

Centre on Wednesday, the 21st

 October. We avail of this opportunity to thank CMS distribution, the

main sponsors of the JEP but also our local  AIB and Credit Union for sponsoring and promoting our

proposed project this year. 

21. Cuairteoirí Bheaga/ Head Lice!!!

Iarrtar ar thuismitheoirí gruaig a bpáiste a scrúdú go tráthrialta ar eagla go mbeadh míolta cinn inti.

Sa chás go mbeadh, iarrtar é sin a chur in iúl don mhúinteor ranga. Má tharlaíonnn ionmhíolú i

gceann páiste sa rang, cuirtear in iúl nóta go dtí tuismitheoirí uile dhaltaí an ranga sin go bhfuil a

leithéid tite amach sa rang agus iarrtar orthu cóireáil oiriúnach a chur i bhfeidhm láithreach chun an

t-ionmhíolú a dhíothú.

Parents are asked to check their child’s hair regularly for outbreaks of Head Lice. If there is an

outbreak of head lice in a class , all parents of pupils in that class are informed by note, and asked to

take immediate action to treat infestation.

22. Coiste Glas na scoile: The Green School Committee 2015-2016

Beidh cruinniú ag an gCoiste Glas ar an gCéadaoin seo ag a 9.00rn. Iarraim ar Choiste

Garraíadóireacht na scoile a bheith i láthair. Seo a leanas na daoine atá ar an gcoiste seo i mbliana.

A meeting of the pupil’s Green Schools Committee will be held this Wednesday at 9.00am. The

members of the Gardening Committee are invited to attend. The following pupils/ teachers were

elected to the Green School’s Committee this year.  

Rang 1:  Séimí Ó Nuáin + Gráinne Ní Ruanaigh

Rang 2:  Áine Nic Ghiolla Easpaig + Jack o Máille

Rang 3:  Christina Nic a Mhíle + Liam Ó Nuanáin

Rang 4:  Marc Ó Gallchobhair + Clár Ní Chonbhuí

Rang 5:  Seosamh Ó Riada + Aenea Ní Bhriosláin

Rang 6: Seán Ó hÉannaí + Gráinne Ní Ruanaigh

Múinteoirí: Mairéad, Nicola,Celine, Liam.

23.Coiste Spórt na Scoile: The School’s Sport’s Committee 2015-2016

Seo a leanas na páistí/ múinteoirí  atá roghnaithe don Choiste Spórt i mbliana. The following were

elected to the Sport’s Committee this year.

Rang 1: Siomón Mac a Bhaird + Moya Ní Fhloinn

Rang 2: Dylan Ó Corcoráin + Lilí Ní Nia

Rang 3: Isabel Ní Dhúlainne + Kyle Ó Maille

Rang 4 : Seamus ó Nuanáin + Saoirse Ní Lachtnáin

 Rang 5 : Lúsaí Ní Chorcoráin  + Cathal Ó Briosláin

Rang 6: Shane Ó Máille + Lauren Ní Ghallchobhair

Múinteoirí; Colm, Caroline ,Máire Ní Chionnaigh, Máire Ní Fhaoláin. 

24. Coiste Mata 2015-2016:

Seo a leanas na daltaí atá ar an gCoiste Mata i mbliana. The following pupils were nominated for the

Math Committee for this academic year;

Rang 1 : Arthur van Rens +Áine Ní Dhónaill

Rang 2 : Fionn Mac Lochlainn + Molly Ní Fhearghail Rang 3 : Dearbhla Ní Ruanaigh + Ruairí Ó Laighinn

Rang 4 : Marc Ó Gallachóir + Clár Ní Chonbhuí

Rang 5 : Ella Nic hÉil + Finbar Mac Lochlainn

Rang 6 : Dónall Ó Daighre + Saoirse Ní Mhathúna

Múinteoirí. Louise, Nicola, Úna , Julie

Má tá suim ag aon tuismitheoir a bheith ar an gcoiste Mata i mbliana, seol d’ainm chuig an oifig le

do thoil. Any parent interested in being on the Math Committee this year, please forward your

name to the office.

25. Coiste Cairdeas; Friendship Committee

Seo a leanas na daltaí atá ar an gCoiste Cairdeas i mbliana. The following pupils were nominated for

the Friendship Committee for this academic year.

Rang 1:  Somhairle Ó Mearáin +Faye Ní Dhroighneáin

Rang 2:  Colm Mac Cadáin + Aoibheann Ní Lachtnáin

Rang 3:  Oscar Ó Moráin + Máire Cáit Nic Éil

Rang 4:  Kai Ó hAlluráin + Leah Ní Ghreacháin

Rang 5:  Conall Mac an Ghaill + Fionnuala Ní Lochlainn

Rang 6:  Róisín Ní Bhuachalla + Ross Ó hArgadáin

26. Aire/Attention:

De  bharr go bhfuil roinnt ailléirge ag cúpla dalta sa scoil, iarraim oraibh gan aon bhia a sheoladh

isteach ar scoil ach amháin lón bhur ngasúir féin. Níl se de chead  ag aon dalta a lón a roinnt ar scoil

ach an oiread. Due to the fact that a number pupils have allergies, we would ask parents to refrain

from sending in any additional food other than their children’s lunches. Pupils are also requested  to

refrain from sharing their lunch in order to ensure the health and safety of all.  

27.Árd Léitheoir na Ranga: Top Class reader

Teastaíonn uainn an chomórtas “Ard Léitheoir na Ranga” a rith idir an 2ú Samhain agus laethanta

saoire na Nollag chun na daltaí a mhealladh chun breis léitheoireacht a dhéanamh. Beidh duaiseanna

ar fáil ag an deireadh dóibh siúd a dhéanann an t-iarracht is mó. Beidh a thuilleadh eolais i dtaobh an

chomórtas seo á sheoladh amach agaibh go luath. We wish to run the “Top class reader

competition” again this year from the 2nd

 November to the Christmas Holidays  and those who make

the greatest effort will be rewarded. More information regarding this competition will be forwarded

to you shortly.

28.Dioscó na Samhna; Halloween Disco

Is mian linn sibh a chur ar an t-eolas  go mbeidh Dioscó na Samhna ar siúl sa scoil ar an Aoine an 23ú

Meán Fómhair ó 12.00in-2.40in agus go mbeidh duaiseanna ar fáil do na páistí is fearr atá gléasta in

onóir don ócáid  speisialta seo. Tá míle fáilte roimh thuismitheoirí a bheith linn ar an lá.

I wish to inform you that we will be holding  a celebratory Halloween Disco in  the school on Friday,

the 23th October between 12.00-2.40pm in our school hall. There will be many spot prizes on the

day for the best dressed children. Parents are warmly welcome to join us for the disco on the day. 

29.Sláinte/Sábháilteacht: Health/Safety

•  Ní ceart páistí atá breoite a chur ar scoil.

•  Iarrtar ar thuismitheoirí go gcuirfidís í in iúl do mhúinteoirí má tá aon mhíchumas

coirp nó ailléirgí ar a bpáiste.

•  Iarrtar ar thuismitheoirí gruaig a bpáiste a scrúdú go tráthrialta ar eagla go mbeadh

míolta cinn inti. Sa chás go mbeadh, iarrtar é sin a chur in iúl don mhúinteor ranga.

Má tharlaíonnn ionmhíolú i gceann páiste sa rang, cuirtear in iúl nóta go dtí

tuismitheoirí uile dhaltaí an ranga sin go bhfuil a leithéid tite amach sa rang agus

iarrtar orthu cóireáil oiriúnach a chur i bhfeidhm láithreach chun an t-ionmhíolú a

dhíothú. •  Ní ceart cead a lorg chun fanacht istigh in amanna sosa ach i gcásanna eisceachtúla

(géaga faoi phlástar, ag fanacht le dul faoi scian nó ag téarnamh uaidh). Is ceart cead

den sórt sin a lorg ón múinteoir ranga i scríbhinn.

•  Mar atá ráite cheana ar mhaithe le sábháilteacht, ní cheadaítear gluaisteáin

tuismitheoirí i dtailte na scoile.

Health/Safety

1)  Children who are ill should not be sent to school.

2)  Parents are asked that teachers be made aware of any physical disability or allergies

which a child might have.

3)  Parents are asked to check their child’s hair regularly for outbreaks of Head Lice. If

there is an outbreak of head lice in a class , all parents of pupils in that class are

informed by note, and asked to take immediate action to treat infestation.

4)  Requests to remain indoors at break times should only be made in exceptional

circumstances (limbs in plaster, recovering from/awaiting surgery). These requests

must be made in writing to the class teacher.

5)  As already indicated, in the interests of safety, parents’ cars are not allowed into the

school grounds.

 

 

Mo bhuíochas libh as ucht bhur dtacaíocht.

Thanking you for your continued support.

 

Is mise le meas,

Mairéad Ní Ruáin (P.O.)

  

Click to view our Newsletter Archive or this weeks Newsletter

 

 

Comórtas peannaireachta / Writing Skills

Comhghairdeachas leis an ngrúpa seo a bhíonn roghnaithe mar bhuaiteoirí don chomórtas peannaireachta, maith sibh! Congratulations to these children who were awarded for their writing skills. Well done

Comórtas peannaireachta / Writing Skills

 


le Gaeilgeóirí na Seachtaine agus na daoine is cinèalta na seachtaine seo

Congratulations to "Gaeilgeóirí na Seachtaine" and the children who were awarded for their kindness this week.

le Gaeilgeòirí na Seactaine

Daoine is Cinèalta

 


Picnic na mbéir

Bhain na naíonáin bheaga an-taitneamh as picnic na mbéir ar an 25ú Meán Fómhair.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Aistear

Bíonn am aistear ag na naíonáin bheaga gach lá agus athraíonn siad staisiúin gach lá. Baineann siad alán taitneamh as seo!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Féile Idirnáisiúnta Cultúr, Cairdeas agus Teangacha

The International Festival of Culture, Friendship and Languages (25-09-2015)

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Rang 5 - Maigh Eo Abú!

Rinne R.5 trisleán I ndathanna Mhaigh Eo chun caitheamh ag an gcliuiche leath-cheannais, amárach.Gan dabht beidh an lá le Maigh Eo an uair seo.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Maigh Éo abú!!!

Mayo Forever!!!

 


Gaelscoil na Cruaiché ag ceiliúradh 20 bliain ag fás - Breithlá Shona agus Comhghairdeachas libh ar fad

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Gaelscoil na Cruaiche 2015

Pictures by Angela Campbell

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


A gcéad lá ar scoil

Our first day at School

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Tinreamh iomlàn / Full attendance

Comhghairdeachas le na páistí iontacha seo nàr chaill là ar bith ar scoil i rith na bliana. Bhron an toifigeach tinrimh teastaisí orthu ar an là deireadh ar scoil. Is èacht mór millteach è dóibh fèin agus a
dtuismitheoirí! Maith sibh

Congratulations to these children who were in attendance every day throughout this school year! They were presented with certificates by the Department of Education's attendance officer on the last day of the school year. It is a fantastic achievement for both themselves and their parents! Well done

Gaelscoil na Cruaiche Picture

 


Là Cairdeas 2015

Bhí là iontach againn don Là Cairdeas 2015, anseo i nGaelscoil na Cruaiche! Bhaineamar an- taitneamh as an deis a fháil àr gcairdeas agus àr gcinèaltas a cheiliúradh! "Is fearr cairde nà ór"!

We had a fantastic day on Friday for our "Là Cairdeas 2015". We really enjoyed having the opportunity to celebrate our friendship and kindness! "A friend is a treasure "!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Ceadal Veidhlín & Cór na Scoile - 17ú Meitheamh 2015

Images graciously supplied by Angela Campbell

 


Rang a Sé and Peak of the Reek sponsor

Photo of Joe Berry day out with Rang a Sé and Peak of the Reek sponsor Ruth O' Brien from the Tavern

Peak of the Reek sponsor Ruth O' Brien from the Tavern

 


Cúrsa FRIENDS Rang IV

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Duathlon na Cruaiche

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Thuras Scoile

Chuaigh na Naíonáin Bheaga agus Mhóra go dtí an trá ar thuras scoile. Bhí an aimsir ar fheabhas! Bhí lá iontach acu ann.
Junior and Senior infants went to the beach for their school tour. The weather was amazing and they had a great time there. The ice-creams went down a treat with them too!!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá Cairdeas

Bhain na naíonáin bheaga agus mhóra an-taitneamh as an Lá Cairdeas. Bhí Picnic na mBéir acu freisin!! Junior and Senior infants really enjoyed our friendship day. They had a super time at the Teddy bears picnic.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Math workshop

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Ceadal Veidhlín (Rang1,2,3,4, Naionáin Shinsir)

Le Chéile

Cór na Scoile

World in Union

Rhythm of life

Siúil a Rún

 

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Scratch Project of the Month (June - Rang 4)

For more projects by this scratcher Click Here

 


Lá Camógaíochta

Bhí an-lá ag cailíní R4, 5 & 6 ar an gCéadaoin agus iad ag imirt camógaí. Bhí an-spraoi acu agus bhain gach duine taitneamh as! Míle buíochas do Chlub Camógaíochta Chathair na Mart as ucht cuireadh a thabhairt dúinn!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Turas Scoile Rang a 1 & 2

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


LaSpoirt 9u Meitheamh 2015

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures


Spraoiathon 2015

Bhí an-là againn do Spraoiathon 2015!! Bhí an tàdh linn leis an aimsir agus rinneamar go - leor airgead ar son na scoile! Tàimid fíor bhuíoch do na tuismitheoirí ar fad a bhí ag cabhrù linn ar an lá chun rèimse leathan gníomhaíochta a chuir ar siùl! Chuaigh muid uilig abhaile tuirseach traochta.

We had a fantastic day for Spraoiathon 2015. We were very lucky with the weather and we managed to raise a lot of money for the school. We are very grateful to all the parents who helped us on the day to provide a wide range of activities for the children .

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Féile Peile Gael Linn Winners

They played against a number of Gaelscoileanna and the Gaeltacht schools from all over Connaught in Spiddal, Co. Galway this week and were deemed title winners for the third consecutive year. This is a fantastic tradition culminating in a win against their neighbours Scoil Raiftéirí in Castlebar, Co. Mayo!!

Féile Peile Gael Linn Winners

 


Cumann na mBunscol competition

Gaelscoil na Cruaiche Gaelic team who won the West Mayo title in the Cumann na mBunscol competition

Cumann na mBunscol competition 22-05-2015

 


JEP Launch

Class 6 official launch of their board game “Peak of the Reek” and cook book “Cuisine na Cruaiche”, officiated by Minister Michael Ring.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Fleadh Cheoil Mhaigheo

D'fhreastral na triùir ceoltóirí seo ar an bhFhleadh Cheoil i mBèal Easa ag an deireadh seachtaine agus tháinig siad abhaile le duaiseanna go -leor. Is ceoltóirí den scoth iad. Comhghairdeachas libh!

These three musicians attended the Fleadh Cheoil in Swinford at the weekend and they returned with plenty awards!! They are fantastic musicians. Congratulations to all three of you!!

Fleadh Cheoil Mhaigheo

 


X-factor na Cruaiche 2015

Chuir Rang 5 & 6 seò iontach ar siùl do x- factor na Cruaiche 2015.
Rinne chuile ghrùpa amhràn as Gaeilge agus cuid acu le rince curtha leo! Bhí siad thar barr! Bhaineamar ar fad an- taitneamh as. Seo thíos na buaiteoirí, comhghairdeachas libh!

5th and 6th class children put on a fantastic show for "X- Factor na Cruaiche 2015". Each group preformed a song in Irish on stage, some with a musical accompaniment and a dance routine! They were fantastic. We all really enjoyed the show! Here are the winners, congratulations to you all!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures