Menu

Baile/Home

Gaelscoil na Cruaiche - Nuachtlitir

 

31ú Lúnasa 2015

A thuismitheoirí dhil,

Bail ó Dhia oraibh.

 Tá súil agam gur bhain bhur gcuid leanaí taitneamh as a gcéad lá ar ais ar scoil.

I hope that your child/children enjoyed their first day back at school.

 

Cúpla Meabhráin: A few reminders.

1.  Buíochas: Thanks Glacaim

an deis seo chun mo bhuíochas a ghabháil le Coiste na dtuismitheoirí as ucht an tae/caife a chur ar fáil do na tuismitheoirí nua maidin inniu.  I wish to take this opportunity to thank the Parents Committee, who very kindly organised tea and coffee for the new parents this morning.

2.  Fáilte; Welcome

Tapaím an deis seo chun fáilte a chur roimh na mná seo a leanas atá ag obair linn faoin scéim Jobbridge i nGaelscoil na Cruaiche i mbliana .i. Natalia Uí Mhaolrua agus Lorraine Uí Riain . Beidh siad linn ag cabhrú le  múinteoirí na Naíonáin agus san oifig. Teastaím uaim fáilte a chur roimh Laura Ní Ghóilín, James Grimshaw, Marian Seoighe, Paddy Moran, Michelle Carey agus ár ndóigh ár rúnaí Siobhán Nic Aodha ar ais ag an scoil. I avail of this opportunity to welcome our two new interns: Natalia Mulroy and Lorraine Ryan to Gaelscoil na Cruaiche as part of the Jobbridge initiative. I would also like to welcome back our auxiliary staff : Laura Golden, James Grimshaw , Marian Joyce, Michelle Carey, Paddy Moran and our school secretary Siobhán Nic Aodha. We hope that they will enjoy their work in the school over the next year. Míle fáilte rompu.

3.  Corp Oideachas: P.E.

Beidh corp oideachas ag na páistí gach Aoine agus ciallaíonn sé seo go mba cheart go mbeadh na daltaí gléasta sna éide reatha ar an lá.  P.E. will take place every Friday including next Friday and the pupils should be dressed in their P.E. uniform.

4.  Obair Bhaile: Homework.(Rang 1-6)

Iarraim oraibh an obair bhaile a sheiceáil gach oíche agus an dialann a shíniú ansin. Please ensure that your child’s homework is completed every night and the homework journal is then signed.

5.  Lón Folláin: Healthy Lunches.

Mar chuid den Pholasaí Bia Folláin na scoile, iarraim oraibh a chinntiú go mbeadh lón folláin ag bhur bpáistí gach lá. As part of the schools Healthy Eating policy, please encourage your children to bring healthy lunches to school every day.

6.  Ranganna Breise: Extracurricular classes (Rang 1—6)

Beidh na ranganna breise ag aththosnú ag deireadh na míosa. Dóibh siúd go bhfuil suim acu ranganna breise a rith an téarma seo, iarraim oraibh cead a fháil í scríbhinn ón mBord Bainistíochta go  luath. All extracurricular classes will resume towards the end of the month. For those who are interested in providing extra-curricular classes, please seek  written permission from the Board of Management in advance. Míle buíochas libh.

7.  An t-Acht Cúram Oideachasúla: Education Welfare Act.

Is mian liom a mheabhrú daoibh arís go bhfuil sé de dhualgas nóta a chur ag an scoil dá mbeadh bhur bpáistí as láthair. Tá sé de dhualgas ag an scoil na nótaí seo a choinneáil. Thar ceann an Bord Bainistíochta iarraim oraibh a chinntiú nach mbeadh bhur bpáistí as láthair níos mó na fiche lá i rith na bliana, tá sé de dhualgas ag an scoil an t-eolas seo a chur in iúl don Oifigeach Tinreamh. I avail of this opportunity to remind you of the Education Welfare Act, which states that all absences, must be accounted for by a note. These notes are then kept on school records. On behalf of the Board of Management you are asked to ensure that your children attend school as many days as possible.

Absences over twenty days in a school year must be reported to the Attendance Officer.

8.  Uimhreacha Éigeandála: Emergency Numbers.

Iarraim oraibh a chinntiú go gcuirfeadh sibh in iúl dúinn san oifig má thagann aon athrú ar bhur n-

uimhreacha éigeandála i rith na bliana. Tá sé fíor-thábhachtach freisin go gcuirfear in iúl don mhúinteoir ranga má tá duine nua chun do pháiste a bhailiú ag am dul abhaile.  You are asked to ensure that you notify the office in the event of any change in emergency phone numbers/addresses throughout the school year. It is equally important that class teachers are notified in the event of any changes regarding the person who collects your child at home time.

9.  Fógra Tábhachtach: Important Notice

Impím oraibh arís aire a thabhairt ag siúl nó ag tiomáint díreach taobh amuigh de gheataí na scoile.

Iarraim oraibh an cosán a leanúint i gcónaí agus gan a beith ag siúl ar an tarramhacadam  i dtimpeallacht na scoile.   I would request that all parents take care when driving or walking on the road leading up to the school gates. Please follow the footpath and at no time walk on the tarmac around the school environs.

10.  Naíonáin Bheaga: Junior Infants

Beidh na naíonáin bheaga a chríochnú a lá ar scoil ag 1.40i.n. ón Luan, an 14ú Meán Fómhair. The Junior Infants school day will finish at 1.40p.m. from Monday, the 14th September.

11. Rince Gaelach: Irish Dancing

Beidh na ranganna rince le Múinteoir Patricia ag tosnú ar an gCéadaoin seo, an 2ú Meán Fómhair 2015. Tá sé mar aidhm ag an scoil an chultúr Ghaelach a chothú agus í a chur chun cinn. Cosnaíonn an rince €25.00 in aghaidh an téarma don pháiste, €35.00 do bheirt agus €45.00 má bhíonn níos mó na beirt pháiste i gceist.(Iarraim oraibh na seiceanna a dhéanamh amach ag Patricia Redmond agus ní ag an scoil.) Is cóir do na páistí ar fad freastal ar na ranganna seo.  Irish dancing classes with Múinteoir Patricia will start on Wednesday, the 2nd September 2015. These classes cost €25.00 per child, €35.00 for two children and €45.00 for families of three and over per term. (Please make cheques payable to Patricia Redmond and not to the school.) One of the main aims of the Gaelscoil is to cultivate Irish culture and promote music, sport and dance. Therefore, all children are expected to attend, as Irish Dancing is integral to the school ethos. The Irish Dancing Classes will run for three terms this year.

12. Ranganna Gaeilge: Irish Classes

Beidh ranganna Gaeilge as tosnú go luath. Má tá spéis agat na ranganna seo a dhéanamh, iarraim oraibh d'ainm a thabhairt don rúnaí.  Irish classes for parents will commence shortly. If you wish to avail of these classes please leave your name with the secretary as soon as possible.

13. Comhghairdeachas: Full attendance Congratulations

Comhghairdeachas le na daltaí a d’éirigh leo tinreamh iomláin a bhaint amach anuraidh. Bronnadh duaiseanna ar na scoláirí seo a leanas ar lá na laethanta saoire: Congratulations to the following pupils who achieved full attendance for the school year 2014-2015.

They were awarded their prizes on the day of the holidays:

Naíonáin Bheaga: Annaleigh Ní Cheallaigh  

Naíonáin Mhóra: Emilí Ní Phronntaigh

Rang 1: Kelsey Ní Mhaolrua, Róisín Ní Sheoinín    

Rang 2: Lúsaí Nic Chába

Rang 4: Eimear Nic Oireachtaigh, Jake Ó hAllúráin, Neachtan Breathnach    

Rang 5: Emilí Ní Cheallaigh, Deaglán Ó hArragain, Keela Ní Chorcoráin

Rang 6: Keith Ó Maolrua, Orla Ní Mhaolmhuaidh

 

15. Siopa Boomerang

Beidh an Siopa Boomerang ar oscailt amárach, an 1ú Meán Fómhair  ó 9.00rn. – 11.00r.n. Cabhraíonn an t-airgead a dhéantar sa Siopa Boomerang leis na ngairdín a fhorbairt. The Siopa Boomerang will be re-open tomorrow from 9.00 am to 11.00 am.  All proceeds from the Siopa Boomerang go towards the development of our school garden.

16. Club Spraoi/After school service:

Beidh an club spraoi ar siúl i nGaelscoil na Cruaiche arís i mbliana. Beidh sé ar oscailt do na Naíonáin Mhóra ó inniu, agus do na Naíonáin Bheaga ón 14ú Meán Fómhair. Cosnóidh sé €20.00 in aghaidh na seachtaine. The After school service will commence for the Senior Infants today and from Monday, the  14th September, for the Junior Infants. This club is organised by Catherine Allen and will start at 1.40p.m. and finish at 2.40p.m. The cost of this facility is €20.00 per week.

17.  Aire: Attention.

Níl sé de cead ag daltaí ar bith siúl nó rothaíocht abhaile ón scoil mura bhfuil sé curtha i scríbhinn ag a dtuismitheoirí. Pupils are required to have written permission from their parents/guardians if they wish to walk or cycle home from school in the evening.

18. Bailiúcháin Éadaí: “Cash for Clobber” Collection

Beidh bailiúcháin éadaí eile ar siúl ar an 13ú Meán Fómhair. Iarraim oraibh aon éadaí nach bhfuil ag teastáil a chur ar leataobh. Iarraim oraibh  na málaí a thabhairt ag an scoil ó thuas mí Dheireadh Fómhair. We are running another “Cash for Clobber” collection in aid of the school on the 13th

 October.  We encourage all children & parents to contribute their used or unwanted clothes to this fundraiser.  Please bring the bags of “Clobber” to the school from the first week in October. Míle buíochas libh.

19. Ranganna Fraincise; French classes

Thar cheann an Bhord Bainistíochta, is mian liom a chur in iúl daoibh go mbeidh Ranganna Fraincise ar fáil do dhaltaí Rang 1-6 i rith am scoile i mbliana. Tá an áthas orm a chur in iúl daoibh go mbeidh Darina Ukich linn chun ranganna Fraincis a dhéanamh le na daltaí. On behalf of the Board of Management, I’m delighted to inform you that French classes will resume as part of the school’s curriculum this September for pupils from Rang 1-6. As you are aware, all grants from the Department of Education for the teaching of Modern languages in Primary schools were suspended a year ago. The Board of Management of Gaelscoil na Cruaiche, however are prepared to finance French classes as part of the school curriculum this year. We are delighted to welcome Darina Ukich to Gaelscoil na Cruaiche as our French teacher this year.

Mo bhuíochas libh as ucht bhur dtacaíocht.

Thanking you for your continued support.

Is mise le meas,

Mairéad Ní Ruáin (P.O.)

 

Click to view our Newsletter Archive or read our Latest Newsletter

Foireann na Scoile - School Staff 2015-16

 

First Day at School

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Tinreamh iomlàn / Full attendance

Comhghairdeachas le na páistí iontacha seo nàr chaill là ar bith ar scoil i rith na bliana. Bhron an toifigeach tinrimh teastaisí orthu ar an là deireadh ar scoil. Is èacht mór millteach è dóibh fèin agus a
dtuismitheoirí! Maith sibh

Congratulations to these children who were in attendance every day throughout this school year! They were presented with certificates by the Department of Education's attendance officer on the last day of the school year. It is a fantastic achievement for both themselves and their parents! Well done

Gaelscoil na Cruaiche Picture

 


Là Cairdeas 2015

Bhí là iontach againn don Là Cairdeas 2015, anseo i nGaelscoil na Cruaiche! Bhaineamar an- taitneamh as an deis a fháil àr gcairdeas agus àr gcinèaltas a cheiliúradh! "Is fearr cairde nà ór"!

We had a fantastic day on Friday for our "Là Cairdeas 2015". We really enjoyed having the opportunity to celebrate our friendship and kindness! "A friend is a treasure "!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Ceadal Veidhlín & Cór na Scoile - 17ú Meitheamh 2015

Images graciously supplied by Angela Campbell

 


Rang a Sé and Peak of the Reek sponsor

Photo of Joe Berry day out with Rang a Sé and Peak of the Reek sponsor Ruth O' Brien from the Tavern

Peak of the Reek sponsor Ruth O' Brien from the Tavern

 


Cúrsa FRIENDS Rang IV

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Duathlon na Cruaiche

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


le Gaeilgeóirí na Seachtaine agus na daoine is cinèalta na seachtaine seo

Congratulations to "Gaeilgeóirí na Seachtaine" and the children who were awarded for their kindness this week.

le Gaeilgeòirí na Seactaine

Daoine is Cinèalta

 


Thuras Scoile

Chuaigh na Naíonáin Bheaga agus Mhóra go dtí an trá ar thuras scoile. Bhí an aimsir ar fheabhas! Bhí lá iontach acu ann.
Junior and Senior infants went to the beach for their school tour. The weather was amazing and they had a great time there. The ice-creams went down a treat with them too!!!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Lá Cairdeas

Bhain na naíonáin bheaga agus mhóra an-taitneamh as an Lá Cairdeas. Bhí Picnic na mBéir acu freisin!! Junior and Senior infants really enjoyed our friendship day. They had a super time at the Teddy bears picnic.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Math workshop

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Ceadal Veidhlín (Rang1,2,3,4, Naionáin Shinsir)

Le Chéile

Cór na Scoile

World in Union

Rhythm of life

Siúil a Rún

 

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Scratch Project of the Month (June - Rang 4)

For more projects by this scratcher Click Here

 


Lá Camógaíochta

Bhí an-lá ag cailíní R4, 5 & 6 ar an gCéadaoin agus iad ag imirt camógaí. Bhí an-spraoi acu agus bhain gach duine taitneamh as! Míle buíochas do Chlub Camógaíochta Chathair na Mart as ucht cuireadh a thabhairt dúinn!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Turas Scoile Rang a 1 & 2

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


LaSpoirt 9u Meitheamh 2015

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures


Spraoiathon 2015

Bhí an-là againn do Spraoiathon 2015!! Bhí an tàdh linn leis an aimsir agus rinneamar go - leor airgead ar son na scoile! Tàimid fíor bhuíoch do na tuismitheoirí ar fad a bhí ag cabhrù linn ar an lá chun rèimse leathan gníomhaíochta a chuir ar siùl! Chuaigh muid uilig abhaile tuirseach traochta.

We had a fantastic day for Spraoiathon 2015. We were very lucky with the weather and we managed to raise a lot of money for the school. We are very grateful to all the parents who helped us on the day to provide a wide range of activities for the children .

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Féile Peile Gael Linn Winners

They played against a number of Gaelscoileanna and the Gaeltacht schools from all over Connaught in Spiddal, Co. Galway this week and were deemed title winners for the third consecutive year. This is a fantastic tradition culminating in a win against their neighbours Scoil Raiftéirí in Castlebar, Co. Mayo!!

Féile Peile Gael Linn Winners

 


Cumann na mBunscol competition

Gaelscoil na Cruaiche Gaelic team who won the West Mayo title in the Cumann na mBunscol competition

Cumann na mBunscol competition 22-05-2015

 


JEP Launch

Class 6 official launch of their board game “Peak of the Reek” and cook book “Cuisine na Cruaiche”, officiated by Minister Michael Ring.

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Fleadh Cheoil Mhaigheo

D'fhreastral na triùir ceoltóirí seo ar an bhFhleadh Cheoil i mBèal Easa ag an deireadh seachtaine agus tháinig siad abhaile le duaiseanna go -leor. Is ceoltóirí den scoth iad. Comhghairdeachas libh!

These three musicians attended the Fleadh Cheoil in Swinford at the weekend and they returned with plenty awards!! They are fantastic musicians. Congratulations to all three of you!!

Fleadh Cheoil Mhaigheo

 


X-factor na Cruaiche 2015

Chuir Rang 5 & 6 seò iontach ar siùl do x- factor na Cruaiche 2015.
Rinne chuile ghrùpa amhràn as Gaeilge agus cuid acu le rince curtha leo! Bhí siad thar barr! Bhaineamar ar fad an- taitneamh as. Seo thíos na buaiteoirí, comhghairdeachas libh!

5th and 6th class children put on a fantastic show for "X- Factor na Cruaiche 2015". Each group preformed a song in Irish on stage, some with a musical accompaniment and a dance routine! They were fantastic. We all really enjoyed the show! Here are the winners, congratulations to you all!

Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures Gaelscoil na Cruaiche Pictures

 


Find us on Google Maps